Strong's Number: 3951 | || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典

3951 לֶקֶט leqet {leh'-ket}

源自 03950; TWOT - 1125a; 阳性名词
AV - gleaning 2; 2
1) 拾穗
03951
<音译>leqet
<词类>名、阳
<字义>遗漏的
<字源>来自SH3950
<神出>1125a  利19:9
<译词>所遗落的2 (2)
<解释>
不可拾取所遗落的利19:9 利23:22 。*

03951 leqet {leh'-ket}
from 03950; TWOT - 1125a; n m
AV - gleaning 2; 2
1) gleaning

Transliterated: leqet
Phonetic: leh'-ket

Text: from 3950; the gleaning:

KJV -gleaning.


搜索(Search Strongs number: 3951) || 外网搜索: 蓝字圣经词典 | Bible Hub Strong词典